2012 Meta menardi

Spider of the Year 2012

The large cave spider

Meta menardi (Latreille, 1804)

Meta menardi

Meta menardi

Information

For the 2012 spider of the year there are a number of “firsts”: a new spider family (Tetragnathidae – long-jawed spiders), a new habitat (caves) and a new joint animal of the year (it is also cave animal of the year) (link). But one thing after another; to begin with, a brief introduction to the spider of the year: Meta menardi (Latreille, 1804) the large cave spider.

Contacts

Maps and photos

Literature

--ALBEBGCZDEDKESFIFRITNOPLSESLSR

Merimanga Europiane e vitit 2012

Merimanga e madhe e shpellave – Meta menardi (Latreille, 1804) Për merimangën e vitit janë një numër i "për herë të parë", një familje e re e merimangave (Tetragnathidae - merimanga me nofulla të gjata), një habitat i ri (shpellat) dhe një kafshë e re e përbashkët e vitit (gjithashtu, kafsha e shpellave e vitit). Le ti trajtojmë hap pas hapi duke filluar me një hyrje te shkurtër për merimangën e vitit: Meta menardi (Latreille, 1804) merimanga e madhe e shpellave. Merimanga e madhe e shpellave është një nga 955 llojet e merimangave me nofulla te gjata e njohur në të gjithë botën. Në Europë ne kemi 29 lloje, prej të cilave 19 gjenden në Europën qendrore. Merimanga e madhe e shpellave Meta menardi është gjerësisht e përhapur gjeografikisht. Ajo ndodhet në zgavrat nëntokësore gjatë gjithë rajonit Palaearktik, me përjashtim të Japonisë. Në Europën qendrore zakonisht gjendet në vendet mbitokësore, dhe veçanërisht është e zakonshme në zonat karstike të tilla sin ë Francë ose në Alpet Swabian. Merimanga jeton në shpellat nëntokësore, bodrume, puset e minierave dhe brenda gurit. Ajo ecën me një nivel lagështie mesatare mbi 7°C, duke shmangur shpellat me lagështi të madhe ose me ajrim. Gjatësia e trupit e merimangës së madhe të shpellave Meta menardi është 11 deri në 13 mm te meshkujt dhe 14 deri në 17 mm te femrat. Ngjyrimi është zakonisht më se i errët me cefalotoraksin të kuq në kafe. Dy njolla të mëdha janë shpesh të dukshme. Këmbët janë kafe me unaza të zeza. Ajo ka mundësi që të ngatërrohet me merimangën e vogël të shpellave Metellina merianae (Scopoli, 1763). Kjo është më e vogël dhe ngjyrimi i saj është më shumë në gri. Megjithatë lloji i dytë ndërton rrjeta të mëdha (me më shumë vija rrezore dhe fije ngjitëse) dhe është kështu në gjendje të shtojë insekte fluturuese të fuqishme te preferencat e tij ushqimore. Meta bourneti Simon, 1922 është, në kontrast me të, po aq e madhe sa Meta menardi dhe gjithashtu me ngjyrim te njëjtë, por është e njohur vetëm me përhapje të izoluar në Rhineland-Palatinate. Në vazhdim te këtyre llojeve të spikatura, shpellat nëntokësore kanë edhe shumë lloje të tjera, një numër i të cilave shfaqin përshtatshmëri të dukshme ndaj jetës nëntokësore. Këto merimanga janë, përveç për Meta bourneti (shiko më sipër) zakonisht shumë më të vogla sesa llojet e gjinisë Meta të përmendura më lart dhe ndaj dhe mund të ngatërrohen me to. Çiftëzimi në këto lloje të merimangave të gjinisë Meta, në përgjithësi ndodh herët në verë. Në vazhdim të kësaj, nga mezi i Korrikut deri në ditët e para të Gushtit, femra ndërton një kokon me diametër 2 deri në 3 cm i cili varet nga një fill. Kokoni përmban rreth 200 deri në 300 vezë, të cilin femra e ruan për dy deri në tre muaj deri në vdekjen e saj. Rreth fundit të Gushtit thesi i vezëve fillon të shpërbëhet dhe merimangat e vogla janë të dukshme ne kokon po aq të vogla sa duken si njolla të vogla të zeza. Merimangat e vogla nuk e braktisin kokonin deri në pranverën e ardhshme. Pasardhësit më pas vazhdojnë rrugën drejt hyrjes së shpellës, ku ata mund të qëndrojnë nga disa ditë deri në disa javë. Disa nga të vegjlit udhëtojnë nga këtu deri në brendësi të sistemit të shpellave, ndërsa pjesa tjetër qëndrojnë në shpellën ku kanë lindur. Në këtë mënyrë popullata edhe shpërndahet, edhe ruhet. Merimanga e madhe e shpellave Meta menardi arrin një moshë nga 2 deri në 3 vite, në ndryshim me shumicën e merimangave tona vendase të cilat jetojnë vetëm për një vit. Rrjeta 20 deri 30 cm e merimangës së madhe të shpellave mund të interpretohet si një bazë e madhe (p.sh. një rrjetë me një qendër të hapur) dhe shumë rrallë përdoret për të kapur prenë. Meta menardi priret për të kaluar pjesën më të madhe të kohës së saj afër murit të shpellës ku mund të kapë buburreca, brumbuj, shumëkëmbësha, flutura dimëruese dhe flutura nate si dhe disa kafshë të tjera të vogla, madje nganjëherë edhe molusqe. Tipikisht këto janë të varura nga rrjeta me anë të fijeve të vogla. Kjo sjellje gjuetie, pa u mbështetur te rrjeta e cila është përdorur në mënyrë origjinale për të kapur prenë, mund të vërehet si një përshtatje e gjenetikës së sjelljes së këtyre gjallesave kundrejt jetës në shpella. Merimanga e madhe e shpellave Meta menardi gjithashtu quhet merimanga rrjetë endëse e shpellave, edhe pse nuk i përket familjes endëse të rrjetave, sikurse merimangat e kopshtit, por më tepër i ngjajnë merimangave me nofulla të gjata. Për arsye të përmasave të saj, ajo është një nga kafshët më të njohura të shpellave në zonat me klimë të butë. Këto gjallesa jetojnë përgjatë gjithë vitit përreth shpellave, puseve të minierave dhe bodrumeve të krijuara në brendësi të shkëmbinjve natyrore. Në vijim, kjo lloj merimange është zgjedhur gjithashtu "kafsha e shpellave e vitit 2012". Merimanga përfaqëson në këtë mënyrë një numër të madh kafshësh të cilat varen nga strehët e mbrojtura të lira e të ftohta të lidhura me minierat. Shoqëria e shpellave Gjermane dhe e kërkuesve të karsteve dëshirojnë të tregojnë, përmes zgjedhjes së kësaj merimange, që ka shumë më tepër për të bërë për studimin e ekosistemeve nëntokësore dhe të kafshëve që ndodhen në këto zona (shiko gjithashtu në www.hoehlentier.de). Së bashku me zgjedhjen si merimanga e vitit, merimanga e madhe e shpellave Meta menardi gjithashtu ështe përzgjedhur si "Merimanga Europiane e vitit 2012". Kjo mbështet bashkëpunimin e shkëlqyer midis biologëve të shpellave dhe specialistëve për këto grupe të gjallesave që jetojnë në shpella. Kërkuesit shkencorë të merimangave (araknologët) janë të lidhur me njohuritë dhe ekspertizën e kërkuesve shkencorë të shpellave (speleologët), me qëllim për të mësuar më shumë përreth llojeve që ndodhen në habitatet nëntokësore. Herën tjetër që do të vizitoni një shpellë, jini vigjilentë! Mbajini sytë hapur! Merimanga e madhe e shpellave ndodhet diku afër jush! Christoph Hörweg & Blerina Vrenozi

Contact Albania

Dr. Blerina Vrenozi, Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Tirana, Albania, bvrenozi(a)gmail.com

Europese spin van het jaar 2012

De Gewone grottenspin – Meta menardi (Latreille, 1804) De eer van Europese Spin van het Jaar 2012 en, voor het eerst, een dubbelverkiezing als Grottensoort van het Jaar, valt te beurt aan een bijzondere strekspin (Tetragnathidae). 84 Europese arachnologen verkozen dit jaar de Gewone grottenspin, Meta menardi (Latreille, 1804), een bewoner van ondergrondse habitats. De Gewone grottenspin is één van de 955 gekende soorten strekspinnen wereldwijd. In Europa werden tot dusver 29 soorten van deze familie gevonden, waarvan in België vijftien soorten voorkomen. De Gewone grottenspin is wijd verbreid binnen de Palearctische regio. Ze komt voor in allerlei donkere, ondergrondse habitattypes. In België betreft dit vooral grotten, spelonken of verlaten groeves in Wallonië. Onlangs pas werd ze voor het eerst officiëel gemeld in Vlaanderen (mergelgroeven in Limburg). Meta menardi blijkt echter ook te gedijen in andere duistere, lugubere urbane milieus zoals rioleringen, oude beerputten en kelders. Een gemiddelde vochtigheid en quasi constante temperatuur boven 7°C genieten de voorkeur, terwijl tochtige en zeer vochtige leefruimtes eerder worden vermeden. De lichaamslengte bedraagt 11 tot 13mm bij mannetjes en 14 tot 17mm bij vrouwtjes. Het donkere, roodbruine kopborststuk contrasteert met het lichte tot donkerbruine achterlijf waarop meestal twee duidelijke, donkerder plekken zijn te onderscheiden. Beide lichaamsdelen zijn getooid met een donkere, bijna zwarte tekening. De poten zijn okerkleurig tot bruin en zwart geringeld. Eigenlijk is de Gewone grottenspin enkel te verwarren met de Holenwielwebspin,Metellina merianae (Scopoli, 1763): een kleinere, eerder grijs gekleurde verwante soort met meer uitgebreide donkere tekening op het kopborststuk. Tijdens de vroege zomermaanden heeft de voortplanting plaats. Daarna, midden juli tot augustus, spint het vrouwtje een twee tot drie cm grote cocon rond 200 à 300 eitjes. De cocon wordt aan een dunne spinseldraad opgehangen. De moederzorg duurt twee tot drie maanden, tot wanneer het vrouwtje sterft. De jonge spinnen verlaten de beschermende cocon niet tot de volgende lente. Wanneer de eerste jongen het spinsel open scheuren, migreren ze richting de ingang van de donkere verblijfplaats. Daar verblijven ze enkele dagen tot weken. Sommige jonge spinnen verlaten zo hun oude stek en begeven zich naar andere duistere plekken, anderen zijn meer honkvast en blijven. Deze vorm van 'risicospreiding' zorgt enerzijds voor de verdere verspreiding van de Gewone grottenspin maar ook voor het behoud van lokale populaties. De Gewone grottenspin bereikt een leeftijd van twee tot drie jaar, in tegenstelling tot de meeste andere inheemse spinnensoorten die amper een jaar leven. De 20 tot 30cm grote rudimentaire wielwebben met hangende vangdraden worden nauwelijks gebruikt om prooien te vangen. Daarentegen brengt Meta menardi veel tijd door op de rotsige of stenen wanden van haar woonst, jagend op pissebedden, kevers, duizend- en miljoenpoten, overwinterende vlinders en andere kleinere dieren; zelfs slakken staan occasioneel op het menu. Prooien worden via dunne spinseldraden aan het wielweb bevestigd. Jagen zonder het gebruik van een web wordt in dit geval gezien als een gedragsmatige aanpassing als 'grottensoort'. De dubbelverkiezing Europese Spin én Grottensoort van het Jaar onderlijnt de vlotte samenwerking tussen speleologen en (grotten)biologen. Biologen vertrouwen vaak blind op de lokale kennis van speleologen om kennislacunes over grot-ecosystemen in te vullen en meer inzicht te verwerven in hun functionaliteit en evolutie. In Engeland kwam de soort in 2001 in het nieuws toen arbeiders van British Telecom een kolonie ontdekten in de nutsgangen onder Windsor Castle. De wildste verhalen deden in de media de ronde over deze kolonie ("duizenden agressieve, giftige spinnen met een 'doormeter' van 9 cm, behorend tot een nieuwe soort"). Toen de soort dan uiteindelijk door arachnologen kon gedetermineerd worden, en het om een onschuldige spin bleek te gaan, zette geen enkele Britse krant de kemel recht. Houd je ogen wijd open bij een bezoek aan duistere, ondergrondse plekken; de Gewone grottenspin beloert je van op een gladde rotswand! Christoph Hörweg & Kevin Lambeets Gegevens uit België kunnen, liefst met foto, worden ingegeven op waarnemingen.be. Op die manier krijgen we een goed beeld van de huidige verspreiding van de Gewone grottenspin in België.

Contact België

Rudy Jocqué, Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL vzw jocque(a)africamuseum.be Mark Alderweireldt, ondervoorzitter Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL vzw. mark.alderweireldt(a)oost-vlaanderen.be

Европейският паяк 2012

Meta menardi (Latreille, 1804) Паякът на 2012 година принадлежи към интересно семейство (Tetragnathidae – дългокраки тъкачи), обитател на странни хабитати (пещери) явяващ се два пъти паяк на годината (той е също пещерно животно на годината cave animal of the year. Да започнем, както му е редът, с кратко въведние за паякът на годинатаr: Meta menardi (Latreille, 1804) голямият пещерен паяк. Голямият пещерен паяк е един от 955-те вида паяци дългокраки такачи известни до този момент в света. В Европа имаме 29 вида, в Централна Европа, те са 29, а в България – 23. Голямият пещерен паяк Meta menardi е широко разпространен в географско отношение. Той обитава подземни пространства в целия Палеарктичен регион, с изключение на Япония. В Централна Европа се среща главно в планинските райони, характерен за карстовите територии. Паякът живее в подземни кухини, пещери, мазета, минни галерии и каменни сипеи, като предпочита средна степен на влажност и постоянна температура над 7°C. Избягва пещери с висока влажност. Дължината на тялото на голямия пещерен паяк Meta menardi е 11 до 13 mm при мъжките и 14 до 17 mm при женските. Тъмно оцветен; главогръдът е червено-кяфяв, коремчето светло или тъмно-кафяво, с черни шарки. Обикновено се виждат две по-голями петна. Краката са кафяви с черни препаски. Младите екземпляре е възможно да бъдат сбъркани с малкия пещерен паяк Metellina merianae (Scopoli, 1763). Той е по-малък и оцветен по в сиво. Независимо от това, вторият вид строи по-голями мрежи  (с повече радиални линии и ловни нишки)  така може да прибави към своето меню и някои по-мощно летящи насекоми. Meta bourneti Simon, 1922  по размери и оцветяване е много подобен на M. menardi, известен e от изолирани местообитания в Rhineland-Palatinate. В България е известен от пещери в Странджа и Северното Черноморие. Като допълнение на тези забележителни видове, в подземните каверни живеят още много други видове паяци; някои от тях показват по изявена адаптация към подземния начин на живот. Това са видове с много по-малки  размери от видовете на род Meta споменати по-горе и не могат да бъдат сбъркани с тях. Размножителният период на тези видове от род Meta започва в ранното лято. От средата на юли до началото на август, женската построява пашкул – 2-3 см, окачен на тънка нишка. Пашкулът съдържа около 200-300 яйца, за които женската се грижи до края на живота си (два или три месеца). Към края на август, пашкулът започва да се разпуква, а малките паячета могат да бъдат забелязани като малки черни точици. Младите паячета не напускат пашкула до следващата пролет. Потомството започва своя жизнен път в привходните части на пещерата, където могат да бъдат забелязани до една седмица. Някои от тях мигрират до други пещерни системи; останалите населяват пещерата, където са се родили. По този начин популацията се разпространява и развива. Голямият пещерен паяк Meta menardi достига възраст от 2 до 3 години, докато повечето от обикновените паяци живеят само една година. Мрежата на голеяя пещерен паяк достига 20-30 cm и се приема като рудиментирана (орбитална мрежа с отворен център) и редко се използва за ловни цели. Meta menardi прекарва повече от своето време разхождайки се по пещерните стени, където може да улови мокрици, бръмбърчета, стоножки, зимуващи пеперуди и всякакви други малки животинки; понякога дори охлюви. Обикновено е свъразана със своята мрежа с тънка паяжинна нишка. Това ловно поведение, което игнорира ловната мрежа, може да бъде определено като своеобразна адаптация към пещерния наин на живот. Голямият пещерен паяк Meta menardi е наричан още пещерен тъкач, въпреки че не прнадлежи към семейството на тъкачите, като паякът кръстоносец, но все пак той е дългокрак тъкач. Поради своите големи размери той е един от най-забележимите пещерни безгръбначни в умерената зона. Тези животни прекарват цялата година в пещери, минни галерии и мазета изкопани в скалите. Накрая, съвсем логично този паяк беше избран също и като пещерен паяк на 2012 година. Също така паякът представлява голям брой животни, които се нуждаят от защита поради рестрикцията на техните хабитати. С избора на този паяк обществото на германските пещерни и карст изследователи искат да покажат, че има още мнного неща, които трябва да бъдат направени за изследването на подземните екосистеми и животните които ги обитавагт (виж също cave animal of the year). След неговото избиране като пещерно животно на годината, голямият пещерен паяк Meta menardi беше избран и като, Европейски паяк на 2012 година. Това се случи след отлична колаборация между пещерни биолози и конкретни специалисти занимащи се с проблемите на тези животни. Изследователите на паяци (аранеолози)  се доверяват на експертизите на пещерните изследователи (спелеолози) искайки да научат повече за живота на видовете намерени в подземните хабитатats. Следващия път, когато посетите някоя пещера, дръжте ощите си широко отворени, голямият пещерен паяк е някъде наблизо! Christo Deltshev & Christoph Hörweg

Evropský pavouk roku 2012

Meta temnostní – Meta menardi (Latreille, 1804) V letošním roce se pavoukem roku stal poprvé zástupce čeledi čelistnatkovitých (Tetragnathidae) a poprvé druh žijící v jeskyních. Konkrétně byla zvolena meta temnostní (Meta menardi (Latreille, 1804)). Tomuto druhu se dříve říkalo křižák temnostní, mezi pravé křižáky (čeleď křižákovití – Araneidae) však nepatří. Dosud bylo popsáno 955 druhů čeledi čelistnatkovitých. V Evropě máme 29 zástupců, v České republice 15. Meta temnostní má poměrně velký areál rozšíření. Vyskytuje se v celé Palearktické oblasti, chybí v Japonsku. Ve střední Evropě se vyskytuje především v územích, jejichž geologické a geomorfologické podmínky jsou příznivé pro existenci podzemních prostor. Jejím biotopem jsou jeskyně, sklepy vytesané ve skalách, štoly a hlubší vrstvy kamenných sutí. Vhodné prostory jsou vlhké ale ne mokré, s konstantní teplotou neklesající pod 7°C. Velikost těla samců mety temnostní je 11–13 mm, samic 14–17 mm. Hlavohruď těchto tmavých pavouků je červenohnědá, zadeček světle nebo tmavě hnědý, s černými skvrnami (v přední části pár velkých tmavých skvrn, v zadní části tmavé příčné pruhy). Nohy jsou hnědé, s černými prstenci. Metu temnostní je možné si splést s metou jeskynní Metellina merianae (Scopoli, 1763), která je však menší a je zbarvena více do šeda. I přes svůj menší vzrůst je však schopna stavět větší lapací sítě s více podpůrnými radiálními i lapacími koncentrickými vlákny, a je proto schopna ulovit větší druhy hmyzu. Meta Meta bourneti Simon, 1922 je stejně velká a i podobně zbarvená jako meta temnostní. Nejblíže k nám je ale známa až v Porýní-Falcku v západní části Německa. Vedle těchto druhů obývá podzemní prostory celá řada dalších druhů pavouků, některé z nich vykazují morfologické adaptace pro život v podzemí, jako je redukce očí, ztráta pigmentu nebo prodlužování nohou. Tyto druhy jsou však výrazně menší než meta temnostní, a tak je záměna s nimi nepravděpodobná. Meta temnostní se většinou páří na začátku léta. Od poloviny července do začátku srpna samice předou veliké kokony o průměru 2–3 cm, které zavěšují za vlákno na strop jako lucerničky. Kokon obsahuje 200 až 300 vajíček, která samice 2 až 3 měsíce hlídá až do její smrti. Na konci srpna se začíná kokon rozpadat, již jsou v něm malí pavoučci jevící se přes stěnu jako malé černé tečky. Mláďata však kokon opouštějí až na jaře příštího roku. Pak se vydají k vchodu podzemní prostory, kde je můžeme několik dní až týdnů najít. Některá se odtamtud vydávají kolonizovat jiné podzemní systémy, jiná zůstávají. Tímto způsobem se populace jak rozšiřuje tak udržuje. Meta temnostní se na rozdíl od většiny našich pavouků, kteří žijí jen jeden rok, dožívá 2 až 3 roky. Kruhová síť mety má 20–30 cm v průměru. V porovnání s jinými pavouky stavějícími kolové sítě je značně zredukovaná. Stejně jako u jiných zástupců čeledi čelistnatkovitých nemá zapředené centrální políčko. Pavouk nesedí uprostřed sítě, ale tráví většinu času poblíž stěny, kde může ulovit lezoucí stínky, brouky, stonožky, mnohonožky, přezimující můry či píďalky a další malé členovce, někdy dokonce i plže. Tento způsob lovu kořisti nezávislý na lapací síti se u mety temnostní pravděpodobně vyvinul jako adaptace k životu v podzemí, kde je nedostatek létajícího hmyzu. Díky své velikosti je meta temnostní jedním z nejnápadnějších živočichů jeskyní temperátní zóny. Proto byla pro letošní rok zároveň zvolena jeskynním živočichem roku (bližší informace na  www.hoehlentier.de). Při návštěvě podzemních prostor se tedy letos rozhlédněte po stěnách, určitě tohoto velkého pavouka milujícího temnoty, nebo alespoň jeho lucerničkovité kokony spatříte. Údaje o pozorování, prosím, posílejte na e-mailovou adresu rezac(a)vurv.cz. Údaj by měl obsahovat GPS souřadnice lokality, typ stanoviště, počet pozorovaných jedinců (kokonů), datum pozorování a vaše jméno. Pozorování by mělo být doloženo jedincem (nejlépe v lihu), kokonem nebo fotografií. Christoph Hörweg & Milan Řezáč

Zbytek Czechia

Dr. Milan Řezáč, oddělení entomologie, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, Česko rezac(a)vurv.cz

Europäische Spinne des Jahres 2012

Die Große Höhlenspinne – Meta menardi (Latreille, 1804) 2012 gibt es in Bezug auf die Spinne des Jahres gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere: eine neue Spinnenfamilie (Tetragnathidae - Streckerspinnen), ein neuer Lebensraum (Höhle), ein "gemeinsames" Jahres-Tier (gleichzeitig das Höhlentier des Jahres). Aber alles der Reihe nach, zuerst die Kurzvorstellung der Spinne des Jahres: Meta menardi (Latreille, 1804), die Große Höhlenspinne. Die Große Höhlenspinne ist eine von 955 bekannten Streckerspinnen weltweit, in Europa kennt man 29, in Mitteleuropa 19 Arten. Die Höhlenspinne Meta menardi ist geographisch weit verbreitet. Sie besiedelt unterirdische Hohlräume in der gesamten Paläarktis mit Ausnahme von Japan. In Mitteleuropa findet man die Spinne zumeist im Bergland, besonders häufig in großen Karstgebieten wie der Fränkischen oder der Schwäbischen Alb. Die Spinne lebt in unterirdischen Höhlen, Kellern, Bergwerksstollen und im Inneren von Blockhalden mit mittlerer Feuchtigkeit, bei konstanten Temperaturen ab 7°C. Gemieden werden Höhlen mit zu großer Feuchtigkeit und zu hoher Zugluft. Die Körperlänge der Höhlenspinne Meta menardi beträgt beim Männchen 11 bis 13 mm, beim Weibchen 14 bis 17 mm. Die Färbung ist insgesamt meist ziemlich dunkel, Vorderkörper rötlichbraun, Hinterkörper hell- oder dunkelbraun, jeweils mit schwarzen Zeichnungen, oft sind 2 große Punkte deutlich zu erkennen. Die Beine sind braun und schwarz geringelt. Verwechslungsgefahr besteht unter Umständen mit Metellina merianae(Scopoli, 1763), der Kleinen Höhlenspinne. Diese ist etwas kleiner und die Färbung wirkt eher gräulich. Dafür baut sie deutlich größere Netze (mit mehr Speichen und Fangfäden) und ist dadurch in der Lage, verstärkt fliegende Insekten in ihre Nahrung mit einzubinden. Meta bourneti Simon, 1922 ist hingegen genauso groß wie M. menardi und auch ähnlich gefärbt, ist aber nur vereinzelt aus Rheinland-Pfalz bekannt. Neben diesen auffälligen Arten gibt es in unterirdischen Hohlräumen noch eine Vielzahl weitere Spinnenarten, von denen ein nicht unerheblicher Teil Anpassungen an das Höhlenleben zeigt. Diese Spinnen sind, mit Ausnahme von M. bourneti (s. oben) zumeist deutlich kleiner als die vorgenannten Arten und daher nicht zu verwechseln. Die Paarung der Spinnen findet meist im Frühsommer statt. Das Weibchen baut dann ab Mitte Juli bis Anfang August einen etwa 2 bis 3 cm großen Kokon, der an einem Fadenstrang aufgehängt wird. Der Kokon umhüllt die ca. 200 bis 300 Eier, die das Weibchen bis zu dessen Tod noch 2 bis 3 Monate bewacht. Gegen Ende August zerfallen die Eiballen und die Jungspinnen sind dann von außen durch den Kokon als kleine schwarze Punkte sichtbar. Der Kokon wird von den Jungspinnen erst im Frühjahr verlassen. Der Nachwuchs begibt sich danach zum Höhlenausgang, wo man ihn einige Tage bis Wochen antreffen kann. Ein Teil der Jungspinnen wandert von hier in andere Höhlen ab, die restlichen Spinnen verbleiben in der Herkunftshöhle. Damit werden die Ausbreitung und der Fortbestand der Art gesichert. Die Große HöhlenspinneMeta menardi erreicht ein Alter von 2 bis 3 Jahren, anders als die meisten einheimischen Spinnen, die nur ein Jahr leben. Das 20 bis 30 cm große Netz der Höhlenspinne ist als stark rudimentär anzusehen (Radnetz mit offener Nabe) und wird selten zum Beutefang genutzt.Meta menardi hält sich überwiegend in der Nähe der Höhlenwand auf wo sie Asseln, Käfer, Tausendfüßer, überwinternde Schmetterlinge und andere Kleintiere erbeutet, nicht selten auch Schnecken. Oft werden diese an kleinen Fäden im Netz aufgehängt. Dieses Jagdverhalten ohne Verwendung des ursprünglich zum Beutefang gedachten Netzes kann durchaus als verhaltensmäßige genetische Anpassung an das Höhlenleben angesehen werden. Die Große Höhlenspinne Meta menardi (auch Höhlenkreuzspinne genannt, obwohl sie nicht wie die Kreuzspinnen zur Familie der Radnetzspinnen, sondern zu den Strecker- oder Kieferspinnen gehört) ist auf Grund ihrer Größe eine der auffälligsten Höhlenbewohner in unseren Breiten. Die Tiere leben ganzjährig in Naturhöhlen, Bergwerksstollen und Felsenkellern. Diese Tatsache führte dazu, dass diese Spinnenart auch zum "Höhlentier 2012" gewählt wurde. Die Spinne steht für eine große Zahl an Tierarten, die auf geschützte und frostfreie Rückzugsorte unter Tage angewiesen sind. Der Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. will mit der Wahl des Höhlentieres darauf hinweisen, dass gerade bei der Erforschung der unterirdischen Ökosysteme und der darin vorkommenden Arten noch ein enormer Handlungsbedarf besteht (vgl. auch  Höhlentier des Jahres). Gleichzeitig mit der Wahl zum Höhlentier des Jahres wurde die HöhlenspinneMeta menardi auch zur "Europäischen Spinne des Jahres 2012" gewählt. Dies verdeutlicht die gute Zusammenarbeit zwischen den Höhlenbiologen und den Spezialisten, für die in Höhlen lebenden Artengruppen. Die Spinnenforscher (Arachnologen) sind dabei auf die Ortskenntnisse und Techniken der Höhlenforscher (Speläologen) angewiesen, um Erkenntnisse zu den Arten in unterirdischen Lebensräumen zu erhalten. Halten Sie beim nächsten Besuch einer Höhle die Augen offen: die Große Höhlenspinne ist nicht weit! Christoph Hörweg

Österreich und Deutschland

Mag. Christoph Hörweg, Naturhistorisches Museum Wien, 3. Zoologische Abteilung, Burgring 7, A-1010 Wien, Österreich e-mail: christoph.hoerwegnhm-wien.ac.at

Årets edderkop i Europa 2012

Grotteeddekoppen – Meta menardi (Latreille, 1804) Årets edderkop i Europa 2012 tilhører familien Tetragnathidae, på dansk kendt som hulhjulspindere;  det danske familienavn hentyder til spindets åbne centrum (se nedenfor). Grotteedderkoppen er én af ialt 955 arter af hulhjulspindere, som beskrevet fra hele verden. I Europa findes 29 arter, i Danmark 14. Grotteedderkoppen er geografisk vidt udbredt. Den forekommer i underjordiske huler over hele den palæarktiske region (dvs Europa og Sibirien) med undtagelse af Japan. I Mellemeuropa findes den fortrinsvis i bjergene; den er særlig almindelig i Alpernes karstområder. Den lever i huler, kældre, mineskakter og lignende steder, hvor der er en konstant temperatur på over 7 °C og hverken er for tørt eller for fugtigt. I Danmark er den særlig almindelig i grotterne på Bornholm, men er også kendt fra lokaliteter på Sjælland og Jylland. Her er den bl.a. fundet i gravhøje og jættestuer, så den kan muligvis være langt hyppigere og mere udbredt end vi kender til. Hannens kropslængde er 11-13 mm og hunnens 14-17 mm. Den er ret mørk i farven; forkroppen er rødbrun, bagkroppen brun; begge med sorte tegninger, som regel i form af to sorte pletter. Benene er brune med sorte ringe. Grotteedderkoppen kan evt forveksles med skyggehjulspinderen Metellina merianae (Scopoli, 1763) men denne er mindre og mere grålig i farven. Alligevel bygger den større spind (med flere radier og spiraltråde) og kan derfor inkludere større insekter i menuen. En tredje art, Meta bourneti Simon, 1922, er af samme størrelse som Meta menardi og af samme farve, men findes ikke i Danmark. Udover disse arter huser underjordiske huler adskillige andre edderkoppearter. De fleste af disse er dog meget mindre end Meta-arterne og kan ikke forveksles med disse. Mange af dem har udprægede tilpasninger til huleliv, fx er øjnene reducerede og de mangler farver. Dette gælder især dyr der lever så langt inde i hulerne at de aldrig oplever dagslys. Grotteedderkoppen findes kun i hulegange nær åbningerne og har ingen tilpasninger til liv i mørke. Parringen finder sted tidligt på sommeren. I juli-august danner hunnen en ægsæk med 200-300 æg. Den er 2-3 i diameter og hænger i en kraftig silketråd. Hunnen vogter over ægsækken i 2-3 måneder indtil hun dør. Ungerne udvikler sig inden i ægsækken gennem sensommer og de tidlige efterårsmåneder, hvor man kan se dem som små sorte pletter gennem ægsækkens silkelag, men de forlader ikke denne før til foråret. De små unger søger mod hulens udgang hvor de opholder sig i op til et par uger. Nogle spreder sig til andre hulesystemer, andre bliver hvor de blev født. Grotteedderkoppen kan blive 2-3 år gammel. Grotteedderkoppens spind er et hjulspind på kun 20-30 cm i diameter. Den tilhører dog ikke som korsedderkoppen den familie som kaldes hjulspindere (Araneidae), men den har samme type spind. Som de andre medlemmer af Tetragnathidae familien har spindet et "åbent" centrum, dvs uden silketråde. Spindet bruges dog kun i begrænset omfang til fangst af bytte. Meta menardilever af bænkebidere, biller, skolopendre, tusindben, overvintrende sommerfugle og natsværmere samt mange andre smådyr; de kan endog tage snegle hvilket er usædvanligt blandt edderkopper. Byttedyrene hænges typisk op i silketråde i spindet. At kunne jage uden brug af spindet kan ses som grotteedderkoppens tilpasning til et liv i huler, hvor der kun er få flyvende insekter. De mulige byttedyr kravler på klippevæggen. I kraft af sin størrelse er grotteedderkoppen et af de mest markante huledyr i den tempererede zone. Den er derfor samtidig udnævnt til Året huledyr 2012 af den tyske forening for huleforskere (se http://www.hoehlentier.de). Den samtidige udnævnelse som Årets huledyr og Årets edderkop er resultat af samarbejde (og overlap) mellem huleforskere (speleologer) og edderkoppeforskere (arachnologer). Ekspertise indenfor begge felter er nødvendig for at vi kan lære mere om de mange bemærkelsesværdige arter som lever i de underjordiske huler (se også cave animal of the year). Hold øjnene åbne næste gang du besøger en hule: grotteedderkoppen kan være i nærheden! Christoph Hörweg & Søren Toft

Kontakt Danmark

Lektor Søren Toft, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Bygn. 1540, 8000 Århus C e-mail: soeren.toftbiology.au.dk

La araña europea del año 2012

La araña cavernícola grande – Meta menardi (Latreille, 1804) Con la araña del año 2012 se produce una serie de novedades: una nueva familia de arañas (Tetragnathidae, las arañas de grandes 'mandíbulas' -en realidad, quelíceros-), un nuevo hábitat (cuevas) y una nueva elección conjunta del animal del año (es también el animal cavernícola del año). Pero vayamos paso a paso; para empezar, procede hacer una breve introducción a la araña del año: Meta menardi (Latreille, 1804) la araña cavernícola grande. La araña cavernícola grande es una de las 955 especies de arañas de grandes 'mandíbulas' conocidas en todo el mundo. En Europa se conocen 29 especies, de las cuales 19 habitan en Europa central y 20 en la península Ibérica. La araña cavernícola grande Meta menardi tiene una distribución geográfica amplia. Aparece en cavidades subterráneas de toda la región Paleártica, con la excepción de Japón. En Europa central se encuentra generalmente en regiones montanas. En la península Ibérica aparece en el tercio septentrional -excepto Galicia- y puntualmente en Guadalajara y Portugal. Además de en cuevas, aparece en sótanos, pozos de minas y dentro de tuberías de piedra con una humedad moderada y una temperatura superior a 7°C. Evita cuevas muy húmedas. La longitud corporal de la araña cavernícola grande Meta menardi es de 11 a 13 mm en los machos y de 14 a 17 mm en las hembras. Su color es generalmente bastante oscuro; el cefalotórax es pardo-rojizo, el abdomen marrón claro u oscuro, ambos con marcas negras. A menudo muestra dos manchas grandes. Las patas son pardas con anillos negros. A veces puede confundirse con la araña cavernícola menor Metellina merianae (Scopoli, 1763). Esta última es menor y de color más grisáceo. En cualquier caso, esta segunda especie construye telas mayores (con más hilos radiales y de captura) y por tanto es capaz de añadir a su dieta insectos de vuelo más poderoso. Otra especie emparentada, Meta bourneti Simon, 1922 es, por el contrario, tan grande como Meta menardi y de coloración similar. Aunque en Europa central sólo se conoce en enclaves aislados, en la península IbéricaMeta bourneti está más distribuida que Meta menardi y se encuentra también en provincias mediterráneas como Baleares, Cádiz, Málaga, Murcia y Tarragona. Además de estas especies conspícuas, las cuevas subterráneas albergan una diversidad de arañas, de las cuales una proporción notable muestra claras adaptaciones a la vida cavernícola. Estas arañas son, excepto la ya mencionada Meta bourneti, normalmente mucho menores que las especies deMeta y no pueden por tanto confundirse con ellas. La reproducción de estas especies de Meta tiene lugar por lo general a comienzos de verano. Tras el apareamiento, de mediados de julio a comienzos de agosto, la hembra construye un capullo, de 2 a 3 cm de diámetro, que cuelga de un hilo. El capullo contiene unos 200 a 300 huevos, que la hembra vigila hasta que muere, durante dos a tres meses. A finales de agosto el saco de huevos comienza a desintegrarse y las jóvenes arañitas se hacen visibles como pequeños puntos negros. Las arañitas no dejarán el capullo hasta la primavera siguiente. La prole sale entonces hasta la entrada de la cueva, donde pueden verse de días a semanas. Algunos de los jóvenes viajan hasta otros sistemas de cuevas; el resto permanece en su cueva natal. De este modo las poblaciones se mantienen y se propagan. La araña cavernícola grande Meta menardi alcanza 2 a 3 años de edad, en contraste con la mayor parte de las arañas nativas de Europa, que sólo viven un año. La tela que construye la araña cavernícola grande es de tipo circular, de 20 a 30 cm, y con una abertura central. Puede considerarse muy rudimentaria y rara vez se usa para capturar presas. Meta menardi tiende a pasar mucho tiempo cerca de la pared de la cueva, donde caza cochinillas de la humedad, escarabajos, ciempieses, milpieses, mariposas y polillas invernantes y otros pequeños animales, incluidos algunos caracoles ocasionales. Es típico observar todas esas presas colgando de un hilo en la red. Este comportamiento de caza, desligado de la red -que era originalmente utilizada para capturar las presas- puede considerarse una adaptación conductual a la vida cavernícola. TAunque la araña cavernícola grande Meta menardi construye telas de tipo circular, no pertenece a la misma familia que la araña de jardín. Por su gran tamaño, es uno de los animales cavernícolas más conspícuos de la zona templada. Estas arañas viven todo el año en cuevas, pozos de minas y sótanos excavados en la roca. Por ello, esta araña ha sido también elegida 'animal cavernícola del año 2012'. Así que esta araña representa a un gran número de animales que dependen de refugios libres de heladas asociados con las cavidades. La Sociedad Alemana de Investigadores de Cuevas y Sistemas Kársticos quiere mostrar, al elegir esta araña, que queda mucho por hacer en el estudio de los ecosistemas subterráneos y su fauna asociada (véase también  www.hoehlentier.de). La elección conjunta de Meta menardi como animal cavernícola del año y como araña europea del año 2012 ilustra la excelente cooperación entre los investigadores de distintas disciplinas. Los investigadores de las arañas (aracnólogos) se basan en el conocimiento y experiencia local de los investigadores de las cuevas (espeleólogos), para aprender más sobre las especies presentes en hábitats subterráneos. Mantén los ojos abiertos la próxima vez que visites una cueva: ¡la araña cavernícola grande está probablemente en las proximidades! Christoph Hörweg & Marcos Méndez

Contacto España

Marcos Méndez, Área de Biodiversidad y Conservación, Universidad Rey Juan Carlos, c/ Tulipán s/n., E-28933 Móstoles, Madrid, España marcos.mendez(a)urjc.es

Eurooppalainen vuoden hämähäkki 2012

Luola-aukkohämähäkki Meta menardi (Latreille, 1804) Vuoden 2012 eurooppalaiseen hämähäkkiin liittyy useita "uutuuksia" (ensimmäisiä tapauksia vuoden hämähäkkien historiassa): uusi hämähäkkiheimo (Tetragnathidae - sauvaristihämähäkit), uusi elinympäristö (luolat) ja uusi "yhteinen" vuoden eläin (se on myös vuoden luolaeläin). Seuraavassa on lyhyt vuoden hämähäkin, Meta menardi (Latreille, 1804), luola- tai luola-aukkohämähäkin esittely. Luola-aukkohämähäkki on yksi heimonsa 955 maailmanlaajuisesti tunnetusta lajista. Euroopassa niitä on 29 ja Suomessa 14 lajia. Laji on maantieteellisesti laajalle levinnyt. Se esiintyy maanalaisissa onkaloissa kautta Palearktisen alueen, pohjoisia osia lukuun ottamatta. Keski-Euroopassa sitä tavataan erityisesti karstialueilla. Hämähäkki elää luolissa, kellareissa, kaivosaukoissa ja kivikkokentissä; paikoissa, joissa on kohtalainen kosteus ja jatkuvasti lämpöasteita. Hyvin kosteita tai kuivia paikkoja se välttelee. Suomessa luola-aukkohämähäkki on harvinainen, se on katsottu vaarantuneeksi (VU) vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa. Meillä lajia on tavattu luolista, kellareista ja kivikoista vain Ahvenanmaalta ja suppealta alueelta Turun lähistöllä. Luola-aukkohämähäkin koiraiden ruumiin pituus on 11-13 mm ja naaraiden 14-17 mm. Yleisväritys on melko tumma, eturuumis on punaruskea, takaruumis vaalean tai tumman ruskea, molemmissa on mustaa kuviointia. Takaruumiin selkäpuolella on usein nähtävissä kaksi suurta täplää. Jalat ovat ruskeat, ja niissä on mustia rengaskuvioita. Meta menardi on mahdollista sekoittaa pienempään samanlaisissa paikoissa elävään ja paljon yleisempään lajiinMetellina merianae (Scopoli, 1863). Se on kuitenkin selvästi pienempi ja väritykseltään harmaampi. Mutta tämä laji kutoo selvästi suuremman pyyntiverkon kuin Meta menardi. Luola-aukkohämähäkin lähisukulainen, Meta bourneti Simon, 1922, on sen sijaan kooltaan ja väritykseltään samanlainen, mutta se on levinnyt paljon suppeammalle alueelle eikä sitä tunneta Pohjoismaista. Näiden näkyvien ja näyttävien lajien ohella luolissa esiintyy runsaasti muita hämähäkkejä; joukko lajeja, jotka ovat sopeutuneet maanalaiseen elämään. Nämä ovat kuitenkin selvästi Meta-lajeja pienempiä eikä niitä voi sekoittaa näihin. Luola-aukkohämähäkit parittelevat alkukesällä. Tämän jälkeen naaras rakentaa 2-3 cm mittaisen valkean munakotelon, joka riippuu seitissä. Munakotelossa on 200-300 munaa; naaras vartioi niitä muutamia kuukausia, kunnes kuolee. Nuoret hämähäkit voi nähdä pieninä mustina pisteinä vähitellen hajoavan munakotelon sisällä. Nuoret hämähäkit eivät kuitenkaan jätä munakoteloa ennen seuraavaa kevättä. Silloin ne siirtyvät luolan suuaukolle, jossa ne voivat viipyä useita päiviä tai viikkoja. Osa nuorista liikkuu kauemmas pyrkien löytämään uusia luolia elinpaikakseen; muut jäävät synnyinluolaansa. Näin populaatio sekä levittäytyy että säilyttää esiintymispaikkansa. Luola-aukkohämähäkki saavuttaa 2-3 vuoden iän, kun useimmat meikäläisistä hämähäkeistä elävät vain vuoden ajan. Luola-aukkohämähäkin 20-30 cm kokoinen verkko on huomattavasti muuttunut, "yksinkertaistunut" heimon alkuperäisestä ratasverkosta, ja sitä käytetään harvoin saaliin pyyntiin. Hämähäkki viettää valtaosan ajastaan lähellä luolan (tai kellarin) seinää tai kattoa. Siellä se pyydystää maasiiroja, kovakuoriaisia, tuhatjalkaisia, talvehtivia perhosia ja muita pieniä eläimiä, joskus jopa kotiloita. Tyypillisesti nämä saaliit roikkuvat verkosta lyhyissä seiteissä. Tämä saalistuskäyttäytyminen, hyödyntämättä pyyntiverkkoa (joka on alkuperäinen saalistustapa), voidaan tulkita näiden eläinten käyttäytymisen geneettiseksi sopeutumaksi luolaelämään. Luola-aukkohämähäkki Meta menardi on suuren kokonsa vuoksi yksi näyttävimmistä lauhkean vyöhykkeen luolien selkärangattomista eläimistä. Se elää vuoden ympäri luolissa, kaivosaukoissa ja kellareissa. Siksi luola-aukkohämähäkki on valittu myös vuoden 2012 luolaeläimeksi. Näin se edustaa laajempaa joukkoa eläimiä, jotka ovat riippuvaisia suojaisista luolista ja vastaavista paikoista, joissa lämpötila säilyy pakkasen yläpuolella. Saksan luola- ja karstialueiden tutkijoiden yhdistys pyrkii osoittamaan tämän hämähäkin valinnalla, että vielä on paljon tehtävää maanalaisten ekosysteemien ja niissä esiintyvien eläinten tutkimuksessa (katso www.hoehlentier.de). Luola-aukkohämähäkki Meta menardi on siis valittu vuoden luolaeläimeksi ja vuoden eurooppalaiseksi hämähäkiksi 2012. Tämä osoittaa läheistä yhteistyötä luolien biologian tutkijoiden ja luolissa esiintyvien eläinryhmien erikoistuntijoiden välillä. Hämähäkkitutkijat (araknologit) tukeutuvat luolatutkijoiden (speleologien) tietoihin ja kokemuksiin lisätäkseen tietämystään maanalaisten elinympäristöjen lajistosta. Olkaapa tarkkaavaisia ensi kerralla luolassa käydessänne: luola-aukkohämähäkki voi olla jossakin lähettyvillä. Sekä hämähäkki että munakotelo on helppo tunnistaa! Christoph Hörweg & Seppo Koponen

Yhteydenotot Suomi

Seppo Koponen, Eläinmuseo, 20014 Turun yliopisto sepkopo(a)utu.fi

L'Araignée européenne de l'Année 2012

La grande araignée des grottes – Meta menardi (Latreille, 1804) Pour l'araignée de l'année 2012, nous pouvons évoquer plusieurs "premières": une nouvelle famille (Tetragnathidae - araignées aux longues chélicères), un nouvel habitat (grottes) et un nouvel animal commun (c'est aussi l'animal des grottes de l'année). Mais une chose après l'autre; pour commencer, une brève introduction pour cette espèce de l'année: Meta menardi (Latreille, 1804) la grande araignée des grottes. La grande araignée des grottes est l'une des 955 espèces de la famille connues à travers le monde. Dans toute l'Europe nous avons 29 espèces, et en Europe centrale 19. Meta menardi a une large distribution géographique. Elle se rencontre dans les cavités souterraines de la zone paléarctique, à l'exception du Japon. En Europe centrale elle est habituellement trouvée dans les régions montagneuses et en particulier commune dans les régions karstiques telles que dans les Alpes françaises. L'araignée vit dans les grottes, caves, puits de mines ou pierriers subméditerranéens avec un niveau moyen d'humidité et une température constante au-dessus de 7°C. Les grottes avec une humidité forte ou des courants d'air sont évitées. La taille du corps de cette grande araignée est de 11 à 13mm chez les mâles et de 14 à 17mm chez les femelles. La coloration est généralement assez sombre; le céphalothorax est rouge-brun, l'abdomen pâle à brun sombre, les deux avec des marques noires. Deux larges taches sont souvent visibles. Les pattes sont brunes annelées de noir. Il peut y avoir un risque d'erreur avec une autre espèce des grottes, Metellina merianae (Scopoli, 1763). Néanmoins cette seconde espèce est plus petite avec une couleur plus grise et elle construit des toiles plus grandes (avec plus de rayons et de fils de capture) ce qui lui permet d'ajouter de puissants insectes volants à son régime alimentaire. Meta bournetiSimon, 1922 est par contraste juste aussi grande que M. menardi et de coloration similaire quoique sans dessin; mais tout en étant assez commune dans le sud de la France et l'ouest méditerranéen, elle n'est seulement connue que de points isolés vers l'est. En plus de ces espèces remarquables, les cavernes présentent une diversité d'araignées supplémentaires dont un certain nombre montrent clairement des adaptations à la vie souterraine. Ces araignées sont, à l'exception de Meta bourneti (voir plus haut) habituellement plus petites ainsi les espèces de Metasignalées au dessus ne peuvent véritablement être confondues avec elles. L'accouplement chez ces araignées du genre Meta a généralement lieu en début d'été. Ensuite, de mi-juillet à début août, la femelle confectionne un cocon de 2-3cm de diamètre qu'elle acccroche à un fil. Le cocon contient environ 200 à 300 oeufs sur lesquels la femelle veille pendant 2 à 3 mois jusqu'à sa mort. Vers la fin du mois d'août, le cocon commence à se désintégrer et les jeunes araignées sont visibles à l'intérieur jusqu'au printemps suivant. Puis la progéniture se fraye un chemin à l'entrée de la grotte, où elle peut être rencontrée sur un certain nombre de jours voire de semaines. Quelques-uns des jeunes partent de là vers d'autres systèmes de grottes; les autres restent dans la grotte de leur naissance. De cette façon, la population est à la fois distribuée et maintenue. L'araignée atteint l'âge de 2 à 3 ans, contrairement à la plupart de nos araignées indigènes qui ne vivent qu'un an. La toile de 20 à 30cm de diamètre de cette grande araignée des grottes peut être considérée comme très rudimentaire (à savoir une toile géométrique avec un moyeu ouvert) et elle est rarement utilisée pour attraper une proie. Meta menardi a tendance à passer beaucoup de son temps près de la paroi de la grotte où elle peut attraper cloportes, coléoptères, mille-pattes, papillons et mites hivernant ou d'autres petits animaux, occasionnellement même des escargots. Typiquement les proies sont suspendues à partir de la toile sur de petits fils. Ce comportement de chasse, sans liaison à la toile - qui a été initialement utilisée pour attraper la proie - peut être vu comme une adaptation de la génétique comportementale de ces animaux à la vie dans les grottes. La grande araignée des grottes Meta menardi est aussi appelée la tisseuse à toile orbiculaire des grottes, même si elle n'appartient pas, comme les araignées du jardin, à la famille des araignées à toile géométrique typique, mais plutôt aux araignées à longues chélicères. A cause de sa grande taille, c'est l'un des animaux des grottes les plus remarquables dans la zone tempérée. Ces araignées vivent toute l'année dans ces habitats ainsi que dans des puits de mine et cavités dans les roches naturelles. En conséquence, cette espèce a aussi été élue "araignée des grottes de l'année 2012". L'araignée représente donc un plus grand nombre d'animaux qui dépendent des retraites protégées et sans givre associés aux mines. La société des chercheurs allemands sur les grottes et karsts a souhaité montrer, en choisissant cette araignée, qu'il y a encore beaucoup à faire dans l'étude des écosystèmes souterrains, et des animaux qui y vivent (voir aussi l'animal des grottes de l'année). Avec son élection comme animal des grottes de l'année, Meta menardi a aussi été choisie comme "l'araignée européenne de l'année 2012". Cela confirme l'excellente coopération entre les biologistes des grottes et les spécialistes des groupes d'animaux vivant dans ces milieux. Les chercheurs sur les araignées (arachnologues) sont tributaires des connaissances locales et de l'expertise des chercheurs sur les grottes (spéléologues) afin d'en apprendre davantage sur les espèces présentes dans les habitats souterrains. Gardez les yeux ouverts la prochaine fois que vous visitez ce type de milieu, la grande araignée des grottes est quelque part à proximité! Christoph Hörweg & Christine Rollard  

Il Ragno Europeo dell’anno 2012

Il grande ragno delle grotte – Meta menardi (Latreille, 1804) Il ragno dell’anno 2012 si presenta con una serie di novità rispetto agli anni passati: una famiglia diversa, un habitat peculiare ed un doppio riconoscimento ufficiale. Meta menardi appartiene alla famiglia dei Tetragnathidae, vive in ambienti sotterranei ed è stata recentemente insignita dalla società tedesca di speleologia “Animale cavernicolo dell’anno” (www.hoehlentier.de). Ma andiamo con ordine: il grande ragno delle grotte (come al solito in italiano non esiste una traduzione del nome volgare, passatemi questa!) è una delle 955 specie di Tetragnathidae presenti al mondo. A livello Europeo sono note 29 specie  di Tetragnathidae di cui la quasi totalità sono presenti in area mediterranea e soltanto 19 in Europa centrale. Meta menardi è una specie ad ampia distribuzione che si ritrova in cavità sotterranee in tutto il Paleartico, con l’eccezione del Giappone. In Europa si ritrova perlopiù in grotte e altri anfratti in aree montane. È frequente in ambienti sotterranei, come grotte, cantine, miniere o nelle fessure aperte tra grandi massi, in ambienti con livello medio di umidità e temperature costanti comprese tra i 7 e i 12°C. Grotte con troppa umidità sono in genere evitate. Le dimensioni di questo ragno variano tra 11 e 13 mm nei maschi e tra 14 e 17 nelle femmine. La colorazione è generalmente scura, il cefalotorace è bruno-rossiccio e l’addome è gialliccio o bruno con due grandi macchie che possono ricordare vagamente un teschio. La colorazione degli arti è annulata. La specie si può confondere con Metellina merianae (Scopoli, 1763), che è più piccolo e presenta una colorazione grigiastra. Nonostante le dimensioni più piccole, quest’ultima specie tesse però tele più grandi, con più fili radiali e più fili di cattura (motivo per cui preda facilmente insetti volatori anche di dimensioni maggiori delle sue). Un'altra specie con cui è possibile confondere il ragno dell’anno è Meta bourneti Simon, 1922 che presenta addome bruno chiaro-gailliccio, è più grande e presenta, almeno nel Nord Italia, popolazioni estremamente isolate, in grotte decisamente più secche e più calde (sopra i 12°C). La specie è invece ampiamente segnalata in Italia meridionale (si tratta di una specie tipicamente mediterranea). In grotta si possono ritrovare anche molte altre specie di ragni che presentano adattamenti più spinti alla vita sotterranea (ad esempio minore pigmentazione e assenza di occhi). In genere però queste sono di dimensioni molto più ridotte e sono molto meno “appariscenti” dei tessitori orbicolari come Meta e Metellina. Almeno per l’Europa Centrale, l’accoppiamento di Meta menardi avviene generalmente in estate. Subito dopo l’accoppiamento, tra luglio e Agosto la femmina tesse un ovisacco (cocoon) di 2-3 cm di diametro che viene appeso al soffitto della grotta in aree ventilate. Il cocoon contiene circa 200-300 uova, che la femmina sorveglia per circa due o tre mesi. Dopo la fine di Agosto la tela che costituisce il cocoon tende a degenerare e i piccoli ragni all’interno diventano visibili in trasparenza. I piccoli rimangono nell’ovisacco fino alla primavera successiva e, dopo l’uscita dall’ovisacco si dirigono verso le aperture della cavità, zone in cui sono ritrovabili per alcune settimane dopo la schiusa. Da qui alcuni piccoli rimangono nella grotta dove sono nati, mentre altri, seguendo la luce, si dirigono all’esterno, dove, tramite ballooning, vanno a colonizzare altre grotte vicine, assicurando così sia il mantenimento della popolazione che la sua dispersione. A differenza di molte specie europee, che vivono in genere un solo anno, i ragni di questa specie possono vivere fino a due o tre anni. La tela che costituisce il cocoon di Meta menardi è stata recentemente oggetto di un’interessante ricerca nata dalla collaborazione tra l’Università e il Politecnico di Torino. Prove sperimentali condotte sulla tela di alcuni cocoon raccolti direttamente nel loro ambiente d’origine hanno dimostrato proprietà meccaniche straordinarie in termini di resistenza e di allungamento. Tali proprietà sono state messe in relazione con la reale funzione di questo tipo di tela, che, svolge un’azione di protezione sia dall’eventuale attacco di parassiti sia da sbalzi termici. La piccola tela di Meta menardi (20-30 cm di diametro, struttura orbicolare con il centro aperto) è piuttosto rudimentale e raramente è usata per catturare le prede. Gli adulti preferiscono passare la maggior parte del tempo sulle pareti della grotta, dove possono cacciare attivamente isopodi, centopiedi, coleotteri, millepiedi, farfalle notturne o altri piccoli animali, comprese le piccole chiocciole di grotta. Questo comportamento predatorio “anomalo” rispetto a quello di un classico ragno tessitore, può essere inteso come un adattamento comportamentale alla vita in grotta. Insieme al riconoscimento fornito dalla società speleologica tedesca, la European Society of Arachnology ha eletto Meta menardi “ragno dell’anno 2012”, sottolineando la necessità di collaborazione tra i gruppi speleologici e il mondo scientifico. In piena sintonia con quanto succede in Germania, anche in Italia il sodalizio tra speleologia e biologia è forte. Recentemente sono stati pubblicati diversi articoli che legano biologia e grotte, come le recenti scoperte sulle proprietà della tela del neo-eletto ragno dell’anno, la pubblicazione di un’intera monografia dedicata agli Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali e l’avvio di un ampio progetto di studio interdisciplinare sulle grotte del Piemonte, coordinato dall’Università di Torino. Tenete gli occhi aperti la prossima volta che visitate una grotta: il ragno dell’anno potrebbe essere vicinissimo a voi! Christoph Hörweg & Marco Isaia

Contatti Italia

Dr. Marco Isaia, Lab. di Ecologia - Ecosistemi terrestri, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino, Via Accademia Albertina, 13 - 10123 Torino e-mail: marco.isaiaunito.it http://www.personalweb.unito.it/marco.isaia/

Årets edderkopp - 2012

Den store kjelleredderkoppen – Meta menardi (Latreille, 1804) Årets edderkopp for 2012 er den første kjeveedderkoppen (Tetragnathidae) som får denne utmerkelsen, den er også den første edderkoppen som hovedsakelig lever i huler og er samtidig årets leddyr og årets huledyr! Men først en kort introduksjon til årets eddderkopp; Meta menardi (Latreille, 1804), den store kjelleredderkoppen. Den store kjeveedderkoppen er en av verden 955 kjente arter av kjeveedderkopper. I Europa finnes det 29 arter, 19 av disse I sentrale deler, mens det finnes 13 arter I Norge. Meta menardi er vidt utbredt. Den finnes i diverse underjordiske lokaliteter, både naturlige og menneskeskapte, gjennom hele den palearktiske regionen, med unntak av Japan. I sentrale deler av Europa finnes den hovedsakelig i høyereliggende områder og er spesielt vanlig i områder som de frankiske og svabiske alper. Edderkopper lever i huler og grotter, kjellere, gruvesjakter og andre lignende hulrom som har et middels nivå av luftfuktighet og en konstant temperatur over 7°C. Edderkoppen unngår huler med veldig høy luftfuktighet og mye trekk. Kroppslengden til den store kjelleredderkoppen er 11 til 13 mm hos hannene mens hunnene kan bli mellom 14 og 17 mm. Fargen er gjennomgående mørk, forkroppen er rødbrun, bakkroppen er brun eller mørkebrun; begge kroppsdelene har ulike mørke markeringer og tegninger. Den kan forveksles med fuktkrattveveren Metellina merianae (Scopoli, 1763). Denne er imidlertid mindre og mer grå av farge. Den bygger dessuten større nett med flere radiær- og fangsttråder og kan således fange større og sterke insekter. M. bourneti Simon, 1922 er derimot like stor som M. menardi og har de same fargene og tegningene, men er bare kjent fra isolerte forekomster I Rhin-området og er aldri funnet i Norge. I tillegg til disse store artene nevnt ovenfor huser huleområder og underjordiske hulrom Ganske mange og ulike typer edderkopper; flere av disse er tilpasset ett liv under jorda. Disse artene, med unntak av M. bourneti, er mye mindre ennMeta-artene nevnt ovenfor og kan ikke forveksles med dem. Parring foregår hovedsakelig tidlig om sommeren. Etter parringen, I perioden juli til august, bygger hunnen en eggkokong som er 2-3 cm I diameter som hun henger i en tråd. Denne kokongen kan inneholde opptil 200 til 300 egg og hunnen bevokter kokongen I to tilt re måneder til hun dør. Rundt omkring slutten av august begynner eggkokongen å gå I oppløsning og de små edderkopplarvene vil da være synlige som små svarte flekker, men de forlater ikke kokongen før neste vår. De små edderkoppene beveger seg da mot huleinngangen hvor man finner dem de neste dagene og ukene. Noen av de ungen edderkoppene flytter seg til andre hulesystemer, mens andre lever hele livet seg I hulen de ble født i. På denne måten kan populasjonen både spre seg og opprettholdes. Den store kjelleredderkoppen kan bli to til tre år gammel, I motsetning til de fleste av våre arter som kun lever ett år. Nettet til den store kjelleredderkoppen kan oppfattes om ett meget redusert hjulnett (d.v.s. ett hjulformet nett med ett åpent senter) og brukes kun unntaksvis til å fange byttedyr med. Meta menardi tilbringer det meste av tiden sin nær huleveggene hvor den fanger skrukketroll, biller, tusenbein, skolopendre, overvintrende sommerfugler og møll og andre småkryp; den kan til og med ta enkelte snegler. Byttedyrene henges ofte fra tråder i huletaket. Denne måten å jakte på, uten å bruke ett net til byttefangst, kan ses på som en tilpasning til livet I mørke huler. Den store kjelleredderkoppen tilhører ikke hjulveverene (familie Araneidae) hvor vi finner den vanlige korsedderkoppen (Araneus diadematus), selv om den kan ligne på noen av disse artene. På grunn av størrelsen er den en av de mest iøynefallende hulelevende dyrene I den tempererte sonen. Arten har derfor også blitt valgt som årets huledyr for 2012. Den tilbringer hele livet I naturlige huler, gruver, tuneller og ikke minst mørke og litt fuktige kjellere. I og med at det finnes relativt få naturlige huler I Norge er de kunstige eller menneskeskapte habitatene viktige for arten her til lands. Arten representerer ett større antall arter som er avhengig av beskyttede og frostfrie steder slik som gruveganger. Den tyske foreningen for hule og grotteforskere ønsker med utnevnelsen å vise at det fremdeles er mye å gjøre når det gjelder forskning på underjordiske økosystemer og dyrene som lever der (se cave animal of the year). Sammen med utnevnelsen som årets huledyr, er Meta menardi som nevnt også valgt som årets edderkopp for 2012. Denne utnevnelsen støtter det utmerkede samarbeidet mellom hulebiologer og spesialister som jobber med dyregrupper som lever i huler. Edderkoppforskerne (araknologene) er avhengig av den lokale kunnskapen og ekspertisen til huleforskerne (speleologene) slik at man kan lære mer om dyrene som lever i underjordiske habitater. Hold øynene oppe neste gang du besøker en hule eller tar en tur ned I en mørk potetkjeller eller åpner en septiktank; den store kjelleredderkoppen er I nærheten! Kjetil Åkra & Christoph Hörweg

Europejskim Pająkiem Roku 2012

Sieciarz jaskiniowy – Meta menardi (Latreille, 1804) Jest kilka powodów dla których Meta menardi (Latreille, 1804) wybrano pająkiem roku 2012. Po pierwsze, gatunek jest reprezentantem fascynującej rodziny kwadratnikowatych (Tetragnathidae) – dotychczas niewyróżnianej. Po drugie, jako mieszkaniec jaskiń może funkcjonować w roli bohatera dwóch kategorii: wśród pająków jako takich i wśród „jaskiniowców”. Oto krótka prezentacja naszego bohatera Sieciarz jaskiniowy (Meta menardi) jest jednym z 955 gatunków Tetragnathidae znanych z całego świata. W Europie występuje 29 gatunków, w tym 19 odnotowano w Europie Środkowej. Ma szerokie rozmieszczenie geograficzne; znany jest z całej Palearktyki, z wyjątkiem Japonii. W centralnej Europie zamieszkuje tereny krasowe, np. w Alpach Frankońskich i Szwabskich. W Polsce spotykany jest m. in. w Ojcowskim Parku Narodowym. Żyje w jaskiniach, piwnicach, wyrobiskach górniczych i rumowiskach skalnych o średnim poziomie wilgotności, w temperaturze powyżej 7°C. Ciało samców osiąga 11-13 mm długości, samice mierzą 14-17 mm. Ubarwienie jest raczej ciemne: głowotułów czerwonobrązowy a odwłok w różnych odcieniach brązu z delikatnym jaśniejszym wzorem i dwiema owalnymi plamami. Brązowe nogi mają czarne obwódki. Meta menardi można pomylić z innym mieszkańcem jaskiń, np. z Metellina merianae (Scopoli, 1763), ten drugi jest jednak mniejszy, ubarwiony w szarych odcieniach. Ponadto, buduje rozleglejsze sieci z większą liczbą promieni i nici łownych a jego ulubioną zdobyczą są owady latające. Równie duży i podobnie ubarwiony jest inny krewniak naszego bohatera, Meta bourneti Simon, 1922. Ten z kolei znany jest tylko z izolowanych stanowisk w Nadrenii Palatynacie (Niemcy). Fauna jaskiniowa obejmuje wiele innych gatunków pająków, wykazujących przystosowania do podziemnego życia. Są one zwykle znacznie mniejsze (np. Linyphiidae) i trudno je pomylić z przedstawicielami rodzaju Meta, zwłaszcza z naszym bohaterem. Jako wyraz adaptacji do życia w ciemności, niektóre z nich wykazują tendencję do regresji oczu. Zaloty u wymienionych gatunków z rodzaju Meta zwykle mają miejsce wczesnym latem. Następnie, od połowy lipca do początków sierpnia, samica buduje kokon o średnicy 2-3 cm, zawiesza go na nici i strzeże przez kilka tygodni po czym umiera. W końcu sierpnia młode są widoczne wewnątrz jako czarne kropki. Nie opuszczają jednak kokonu aż do wiosny następnego roku. Wtedy kierują się do wyjścia jaskini i można je obserwować przez kilka tygodni. W tym czasie niektóre kolonizują inne jaskinie, część pozostaje w starej. Meta menardi osiąga wiek 2-3 lat – w odróżnieniu od większości gatunków, które żyją jeden rok. Sieć Meta menardi ma 20-30 cm średnicy, zawiera nieliczne nici łowne i można ją uznać za szczątkową (w porównaniu np. do krzyżaka ogrodowego). Stąd, rzadko jest skutecznym narzędziem do polowania. Sieciarz jaskiniowy spędza większość czasu na ścianach jaskini, gdzie łowi stonogi, chrząszcze, wije, ćmy i inne motyle, ślimaki i inne małe zwierzęta. Ofiary zawiesza na niciach pajęczyny. Zarówno dieta, jak i sposób polowania są adaptacją do jaskiniowego życia. Pająk ma opinię zwierzęcia jadowitego: jego ukąszenie powoduje ból porównywalny do użądlenia osy. Sieciarz jaskiniowy bywa nazywany krzyżakiem jaskiniowym, mimo, że nie należy do rodziny krzyżakowatych (Araneidae). Z powodu swych rozmiarów jest jednym z najbardziej charakterystycznych i ważnych mieszkańców jaskiń i wyrobisk górniczych strefy klimatu umiarkowanego, reprezentując całą grupę organizmów, często rzadkich i chronionych. Wybór Meta menardi, jak podkreślają m. in. członkowie German Cave and Karst Researchers, jest próbą skierowania większej uwagi na jaskinie i podobne środowiska – jako miejsca zamieszkiwane przez fascynujące zgrupowania zwierząt. Wybór jest także dowodem owocnej współpracy arachnologów i speleologów. Zatem: gdy jesteś w jaskini - miej oczy otwarte: sieciarz jaskiniowy czai się w pobliżu! Christoph Hörweg & Marek Żabka

Årets europeiska spindel 2012

Källarspindeln – Meta menardi (Latreille, 1804) År 2012 är det många första gången för årets spindel: en ny spindelfamilj, en ny livsmiljö och som en nyhet en gemensam utnämning, den är också utnämnd till årets grottdjur. Källarspindelns vetenskapliga namn är Meta menardi. Den beskrevs av fransmannen Latreille 1804. Spindeln eller dess boxbollsliknande äggkokong har väldigt många människor träffat på i grottor, i jordkällare och i fuktiga källare. I spindelfamiljen käkspindlar (Tetragnathidae) är nästan 1000 arter kända. Europa har 29 och Sverige 15 arter av familjen. Källarspindeln, Meta menardi, har en vid utbredning. Den finns både i Europa och i norra Asien. I Sverige finns den känd norrut till Medelpad, längre in i inlandet till Dalarna. Troligtvis är den på långsam spridning norrut. Den lever i mörka, dragfria och lagom fuktiga utrymmen som håller en medeltemperatur på åtminstone 7° C. Är det för torrt eller vått så trivs de inte. Man kan förutom i svala källare, jordkällare, grottor och gruvor även finna den i avloppsrör, tunnlar, brunnar och liknande ställen där de ibland kan finnas i stora mängder. Mer förvånansvärt är kanske att de även lever i trånga passager som bland stenskravel i rasbranter. Kroppslängden hos Meta menardi är 14-17 mm hos vuxna honor och 11-13 hos vuxna hanar. När man ser dem verkar de oftast helt mörka. I kraftigt ljus ser man mera av färgteckningen. Framkroppen är rödbrun, bakkroppen mörk- eller ljusbrun. Den har på kroppen mörkare och ofta även gula mönster. Två mörka fläckar syns ofta högst upp på bakkroppsryggen. Benen är bruna med svarta ringar. Den kan blandas ihop med den närbesläktade, men mindre, bryggspindeln,Metellina merianae (Scopoli, 1763) som ofta också lever i grottor. I grottor hittar man oftare bryggspindeln närmare mynningen och inte sällan närmare grottgolvet. Denna spindel hittar man även ofta under bryggor (därav namnet), broar och grova trädrötter nära vatten. Den är gråare och har ett mer finspäckligt mönster. Till skillnad mot källarspindeln gör bryggspindeln ett stort hjulformat nät. Söderut i Europa, från södra England och Holland och söderut, lever den till källarspindeln närbesläktade och från denna svårskiljda arten Meta bournetiSimon, 1922. Den är anpassad till högre genomsnittlig temperatur men lever annars på samma sätt som Meta menardi. På Japan och i Nordamerika finns andra närbesläktade arter. Många tycker att Meta menardi borde heta grottspindel och inte källarspindel eftersom det är en stor spindel som man ofta ser i grottor, men namnet grottspindel har getts åt en annan spindelart, en betydligt mindre och vacker spindel som har det vetenskapliga namnet Nesticus cellulanus (Clerck, 1757). På många andra språk heter Meta menardi något som har med grottor att göra, t.ex. på engelska kallas källarspindeln för "the large cave spider" eller "the cave orb-weaver" och på tyska "Die grosse Höhlenspinne". Förutom dessa spindlar så hittar kan man dessutom hitta andra spindelarter i grottor, båda arter som har anpassningar för att leva i grottor och arter som får ses som mer tillfälliga gäster. Dessa är vanligtvis betydligt mindre än Meta menardi. Parningen hos Meta menardi sker normalt på försommaren. Från mitten av juli och in i augusti så bygger honan stora, ljusa, nästan vita äggkokonger med en diameter på 2-3 cm som hänger i grova trådar från tak eller vägg. Äggkokongen innehåller 200-300 ägg. Dessa vakar honan i par-tre månader. Hon vakar tills hon dör. Sent på sommaren så börjar äggkokongen att bli gles och ungarna syns då som små svarta fläckar inuti kokongen. De små ungarna sitter kvar i kokongen och tar sig därifrån först nästa vår. De drar sig då mot ljus och hamnar i en grottmynning eller liknande. De tar sig sedan ut och sprider sig till andra grottor och andra lagom mörka, fuktiga ställen. Resten av livet så är de ljusskygga och dras mot mörker. En del ungar blir kvar där de föddes. Källarspindeln blir 2-3 år gammal innan den blir vuxen. Den tillhör alltså de spindlar som blir flera år, medan de allra flesta lever högst ett år. Nätet hos källarspindeln är ett hjulformat nät liksom hos övriga käkspindlar. Till skillnad mot hjulspindlarna (familjen Araneidae) så lämnar käkspindlarna hjulnätets mitt öppet. Källarspindelns nät är dock ännu enklare och mindre än övriga käkspindlars. Det förhållandevis lilla nätet, bara 2-3 dm, sitter ofta fäst med sina trådar direkt mot stenväggar. Bytesdjuren kan man ofta hitta hängande från små trådar som går från nätet.  Vanligt verkar vara att de letar längs väggar och tak efter lämpliga bytesdjur. De möjliga bytesdjur som finns i en grotta är ofta långsamma djur så källarspindeln behöver inte vara så snabb för att hitta och fånga sina byten. Grottor och källare har sällan många småkryp vilket nog är orsaken till att källarspindeln äter i stort sett allt någorlunda ätligt som den kan hitta: gråsuggor, mångfotingar (tusenfotingar), skalbaggar, övervintrande fjärilar och flugor, och t.o.m. sniglar. De flesta av dessa bytesdjur hade andra spindlar ratat för att de smakar illa, är svåra att suga ut eller är svåra att fånga. Meta menardi har förutom att bli vald till årets spindel 2012 också blivit vald till årets grottdjur (se www.hoehlentier.de). Som grottlevande får den representera ett stort antal djur som är beroende av ställen som har en jämn temperatur, är frostfria och utan blåst. Mycket finns fortfarande att ta rda på om de grottlevande djuren. Valet av Meta menardi till både årets spindel och till årets grottdjur är ett samarbete mellan grottforskare (speleologer) och spindelforskare (arachnologer). Vi är beroende av varandras expertkunskaper för att lära oss mer om dessa fascinerande djur. Nästa gång du besöker en grotta så titta dig omkring, kanske kan du i ett hörn hitta en källarspindel och om du inte gör det så märker den kanske dig. Christoph Hörweg & Lars Jonsson

Kontakt Sverige

Lars Jonsson, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad lars.jonsson(a)hkr.se

Evropski pajek leta 2012

Veliki jamski pajek – Meta menardi (Latreille, 1804) V izboru za pajka leta 2012 je nekaj “novosti”: nova družina pajkov (Tetragnathidae – pajki čeljustarji), nov življenjski prostor (jame), novost pa je tudi skupen izbor za žival leta (ta vrsta je tudi jamska žival leta). Vendar ena stvar za drugo; za začetek kratek uvod o pajku leta: Meta menardi (Latreille, 1804), veliki jamski pajek. Veliki jamski pajek je ena od 955 vrst pajkov čeljustarjev, ki se pojavljajo povsod po svetu. V Evropi imamo 29 vrst, od tega v srednji Evropi 19. Veliki jamski pajek Meta menardi je geografsko široko razširjen. Pojavlja se v podzemnih prostorih v vsej palearktični regiji z izjemo Japonske. V srednji Evropi ga najdemo tako v nižinah kot gorskih regijah, posebej pogost pa je v območju krasa in Alp. Pajek živi v podzemnih jamah, kleteh, rudnikih in med skalami kjer je srednje visoka zračna vlažnost in konstanta temperature nad 7°C. Izogibajo se jam z visoko zračno vlažnostjo ali prepihom. Dolžina telesa pri velikem pajku Meta menardi je 11 do 13 mm pri samcih in 14 do 17 mm pri samicah. V glavnem precej temno obarvan; glavoprsje je rdeče-črno, zadek je bledo ali temno rjav, obe telesni regiji pa vsebujeta črne lise. Na zadku sta pogosto vidni dve večji pegi. Noge so rjave s črnimi lisami. Včasih ga lahko zamenjate za majhnega jamskega pajka Metellina merianae (Scopoli, 1763), ki je manjši in sivkasto obarvan. Vseeno pa slednji gradi večje mreže (z več žarkastih in lepljivih niti) in je tako sposoben dodati k svoji prehrani tudi hitreje leteče žuželke. Meta bourneti Simon, 1922 na drugi strani je tako velik pajek kot Meta menardiin tudi podobno obarvan, vendar znan zgolj iz nekaterih delov zahodne Nemčije. Za razliko od tega očitnega pajka, vsebujejo jamski sistemi tudi raznovrstnost drugih pajkov; med njimi mnogi kažejo jasne adaptacije na jamsko življenje. Ti pajki so za razliko od Meta bourneti (glej zgoraj) navadno veliko manjši in jih tako ne moremo zamenjati z velikim jamskim pajkom. Veliki jamski pajek se navadno pari v začetku poletja. Nekje med sredo julija in začetkom avgusta nato samica zgradi kokon, ki v premeru meri 2 do 3 cm in obešen na svileno nit. Kokon vsebuje 200 do 300 jajc, ki jih samica čuva nadaljnja dva do tri mesece, vse do svoje smrti. Okoli konca avgusta se kokon začne razkrajati, v njem pa so kot majhne črne točke že vidni mladi pajki. Vseeno pa mladi pajki kokona ne bodo zapustili vse do naslednje pomladi. Takrat se mladi pajki napotijo do vhoda jame, kjer jih lahko srečamo nekaj dni do nekaj tednov. Od tukaj nekateri migrirajo v druge jamske sisteme, drugi pa ostanejo v isti jami. Na tak način se populacija tako razširja kot tudi ohranja. Za razliko od večine naših pajkov, ki živijo zgolj eno leto, veliki jamski pajek doseže življenjsko starost dveh do treh let. Na 20 do 30 cm veliko mrežo velikega jamskega pajka lahko gledamo kot na precej rudimentarno (kolesasta mreža z odprtim središčem), saj jo Meta menardi redko uporablja za lov. Veliko časa namreč ždi ob steni, kjer preži na mimoidoče mokrice, hrošče, strige, kačice, prezimujoče metulje in vešče ter ostale majhne živali, včasih se hrani celo s polži. Takšno plenjenje, brez uporabe lovilne mreže, lahko vsekakor razumemo kot vedenjsko adaptacijo na življenje v jamah. Velikega jamskega pajka Meta menardi včasih imenujejo tudi jamski križevec, čeprav ne spada v družino pajkov križevcev, ampak v družino pajkov čeljustarjev. Zaradi svoje velikosti je eden bolj opaznih prebivalcev jam zmernega pasu. Ti pajki celo leto živijo v jamah, rudnikih in kleteh. Ta vrsta pajka je bila posledično izbrana tudi za “jamsko žival leta 2012”. Ta pajek tako predstavlja večje število živali, ki so odvisne od zaščitenih habitatov s stalno temperaturo in se pojavljajo tudi v rudnikih. Društvo nemških raziskovalcev jam in krasa z izbiro tega pajka skuša opozoriti na dejstvo, da nas v raziskovanju podzemnih ekosistemov in živali, ki tam prebivajo, čaka še veliko dela (glej tudiwww.hoehlentier.de). Skupaj z izborom jamska žival leta je veliki jamski pajek Meta menardi zmagal tudi v izboru “Evropski pajek leta 2012”. To kaže na sijajno sodelovanje med raziskovalci jam in specialisti za tiste skupine, ki v njih prebivajo. Da bi zvedeli več o podzemni favni pajkov, se arahnologi (biologi, ki se raziskujejo pajke) zanašajo ravno na znanje speleologov (raziskovalcev jam). Naslednjič ko obiščete jamo imejte oči odprte: veliki jamski pajek je v bližini. Christoph Hörweg & Matjaž Gregorič

Evropski pauk godine za 2012

Veliki pećinski pauk – Meta menardi (Latreille, 1804) Promocija «Pauka godine za 2012» nosi sa sobom nekoliko novina: nova familija paukova (Tetragnathidae – dugočeljusni paukovi), novo stanište (pećina) i po prvi put dupla promocija iste vrste (vrsta je takodje izabrana za «Pećinsku životinju godine za 2012»). Ali jedno po jedno; da krenemo sa kratkim predstavljanjem «pauka godine»: Meta menardi (Latreille, 1804) veliki pećinski pauk. Veliki pećinski pauk je jedna od 955 vrsta dugočeljusnih paukova poznatih širom sveta. U Evropi imamo 29 vrsta, a u centralnoj Evropi 19. Veliki pećinski pauk je geografski široko rasprostranjen. Obitava u podzemnim šupljinama duž Palearktičkog regiona, sa izuzetkom Japana. U centralnoj Evropi obično se može naći u brdskim regionima, a posebno je česta u kraškim predelima kao što su Švapski i Franački alpi. Pauk živi u podzemnim pećinama, podrumima, rudarskim oknima i izmedju stena, gde je vlažnost srednjeg stepena, a temperatura stalno iznad 7°C. Pećine velike vlažnosti ili one u kojima je protok vazduha suviše jak izbegava. Dužina tela velikog pećinskog pauka Meta menardi kreće se od 11 do 13mm kod mužjaka i od 14 do 17mm kod ženke. Obojenost je uglavnom prilično tamna; glavenogrudni region je crveno-braon, stomak svetlo do tamno braon, oba sa crnim oznakama, i obično su 2 velike tačke jasno vidljive. Noge su braon sa tamnim prstenovima. Postoji odredjena šansa da se pogreši i da se pauk zameni sa jednom drugom vrstom,  malim pećinskim paukom Metellina merianae (Scopoli, 1763). To je ipak manji pauk, a po obojenosti više siv. Uostalom vrsta Meta menardi gradi veću mrežu ( sa više radijalnih linija i hvatajućih niti) i zato je sposobna da insekte koji su dobri letači doda na svoj jelovnik. Nasuprot tome vrsta Meta bourneti Simon, 1922, je iste veličine kaoMeta menardi čak i slično obojena, ali ona se sporadično pojavljuje samo u saveznoj nemačkoj državi Rajna – Palatinat. Pored ovih upadljivih vrsta, u podzemnim pećinama mogu se naći veoma raznoliki drugi paukovi; veliki broj njih pokazuje jasne adaptacije na podzemni život. Te vrste su, sa izuzetkom  Meta bourneti (pogledaj iznad), uglavnom mnogo manje nego već spomenuta vrsta Meta, tako da se ne može pobrkati sa njima. Parenje kod ove vrste uglavnom se dešava početkom leta. Posle toga, od sredine jula do početka avgusta, ženka pravi kokon veličine 2 do 3 cm u prečniku, koji visi sa niti. U kokonu se nalazi 200 do 300 jaja, koje ženka pazi dva-tri meseca do svoje smrti. Obično krajem avgusta vrećica za jaja počinje da se raspada i mali paukovi se mogu videti unutar kokona kao tamne tačkice. Mladunci ustvari neće napustiti kokon do sledećeg proleća. Tek tada podmladak pronalazi svoj put do otvora pećine gde se može videti par dana ili nedelja. Neki od njih se upute ka drugim pećinskim sistema, dok ostali ostaju u pećini u kojoj su rodjeni. Na ovaj način populacija se i širi i održava. Veliki pećinski pauk Meta menardi dostiže starost od 2 ili 3 godine, za razliku od većine naših domaćih vrsta koje žive svega godinu dana. Dvadeset do trideset santimetara velika mreža, ovog pećinskog pauka, može se okarakterisati kao veoma rudimentirana (kao npr. kružna mreža sa otvorenim centrom) i retko se koristi za hvatanje plena. Meta menardi provodi većinu svog vremena na zidu pećine u blizini mreže gde može da uhvati mokrice, bube, stonoge (centipedes, millipedes), prezimljujuće leptire ili moljce i druge male životine; ponekad čak i puževe. Obično ovi paukovi vise sa svoje mreže na tankim nitima. Ovakav način lova, bez oslanjanja na mrežu – koja se prvobitno koristila za lov – može se okarakterisati kao adaptacija ponašanja ove životinje na život u pećini. Zbog svoje veličine ovaj pauk Meta menardi spada u najupadljivije pećinske životinje umerene zone. Ceo svoj život provodi u prirodnim pećinama, rudnicima ili kamenim podrumima. Zbog te svoje osobine takodje je izabrana i za « Pećinsku vrstu godine za  2012». Ovaj pauk predstavlja jednu od mnogobrojnih vrsta životinja koje zavise od zaštićenih podzemnih skloništa koja zimi nesmrzavaju. Udruženje Nemačkih istraživača pećina i kraških područja, time što su izabrali ovog pauka, žele da pokažu, da još uvek puno toga traba da se uradi na polju istraživanja podzemnih ekosistema i životinja koje tamo obitavaju (pogledaj takodje www.hoehlentier.de). Istovremeno sa izborom za «Pećinsku životinju godine za 2012», Meta menardije izabrana i za «Evropskog pauka godine za 2012». To potvrdjuje dobru saradnju izmedju biologa koji proičavaju pećine i specijalista za odredjene grupe pećinskih životinja. Arahnolozi koji proučavaju paukove se oslanjaju na znanje i stučnost speleologa sa ciljem da nauče što više o vrstama koje obitavaju u podzemnim staništima. Doro obratite pažnju sledeći put kad posetite pećinu: veliki pećinski pauk je sigurno negde u blizini! Christoph Hörweg & Gordana Grbić