Spider of the year 2017 – DK

Årets edderkop i Europa 2017

Flad hjulspinder – Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)

Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) tilhører familien af ægte hjulspindere (Araneidae). Familien har 3.095 arter spredt over hele jorden, hvoraf 128 er fundet i Europa (28 i Danmark). Slægten Nuctenea er repræsenteret med to arter. Arten Nuctenea umbratica kan findes over hele Europa. Her forekommer den hovedsagelig i lavtliggende områder (op til ca. 800 meters højde); der er kun nogle få iagttagelser af forekomster op til 1000 meters højder fra områder som fx Tyrol. Arten forekommer i flere forskellige habitattyper. Den var oprindelig knyttet til træernes bark, idet den hyppigt findes under løs bark på mere eller mindre døde træer. I dag er den også meget udbredt omkring bygninger, også i bymæssige bebyggelser, hvor den gemmer sig i revner og sprækker på huse og hegn. På tysk kaldes den “sprække-hjulspinder”; på dansk kalder vi den flad hjulspinder med henvisning til den affladede bagkrop, som netop gør den i stand til at gemme sig i smalle sprækker. Arten er i Danmark særlig hyppig ved bygninger. Den er derfor på ingen måde en truet art.

Flad hjulspinder udviser en vis grad af seksuel størrelses-dimorfi: hos hunnen er kropslængden 13-16 mm, hos hannen kun 7-10 mm. Kroppen er bred og affladet. Farven er rødbrun til sortbrun, benene noget mørkere. Bagkroppen har en mørk bladagtig tegning med lysere kant på oversiden.

Arten kan forveksles med andre mørke hjulspindere som Larinioides ixobolus, men denne art er metallisk sort og bladtegningen på bagkroppen er lysere og skarpere aftegnet. Ungestadier af flad hjulspinder kan ligne den mindre art Nuctenea silvicultrix (kropslængde op til 9 mm), som er lysere på bagkroppens sider og har en mere afrundet bagkrop. Dette problem har vi dog ikke i Danmark, da ingen af de nævnte arter findes her.

Flad hjulspinder bygger et ganske stort hjulspind (op til 70 cm i diameter), som kan kendes fra andre arters hjulspind på, at det har meget kraftige tråde og at maskerne er meget vide, særlig i nettets øverste del. Nettet er excentrisk, idet ’centrum’ (hvor dyret sidder og venter på byttet) altid er forskudt mod den side hvor sprækken, som dyret skjuler sig i når den er inaktiv, er placeret. Her gemmer edderkoppen sig om dagen; først når det bliver mørkt kommer den frem og lurer på bytte i spindets ’centrum’ natten igennem. Flad hjulspinder laver sig ikke en silkerede i den sprække, den gemmer sig i. Dette til forskel fra andre hjulspinderarter som gemmer sig i silkespundne retræter uden for spindet. Flad hjulspinder kan ses hele året rundt, men de voksne hyppigst fra juli til oktober.

Hvorfor er Nuctenea umbratica blevet valgt til Årets Edderkop i Europa?

Der er flere gode grunde: (1) arten er almindelig næsten overalt, (2) trods dens skjulte levevis vil de fleste let kunne få den at se nær egen bolig, (3) det er en stor art som er let at genkende, og (4) den skulle gerne rette publikums opmærksomhed på dens oprindelige habitat, dvs. på gamle døde træer med løs bark. Det er en truet habitat med mange andre spændende arter, hvoraf flere (som ikke har kunnet finde erstatningshabitater, fx ved huse) er truede.

I tilknytning til valget af flad hjulspinder som Årets Edderkop i Europa 2017 skal lyde en opfordring til både publikum og forskere om at bidrage med nye oplysninger om artens udbredelse. Derfor, nyd Årets Edderkop og hjælp os med at kortlægge artens forekomst. Send jeres fund med oplysninger om lokalitet og dato samt foto-dokumentation til fugleognatur.dk eller til undertegnede danske kontaktperson.

Årets Edderkop i Europa vælges af 81 arachnologer fra 26 europæiske lande. Det ko-ordineres af Naturhistorisk Museum i Wien sammen med det tyske ‘Arachnologische Gesellschaft’ (AraGes) og European Society of Arachnology (ESA).

Christoph Hörweg & Søren Toft

Kontakt for Danmark

Dr. Søren Toft, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Ny Munkegade 116, 8000 Aarhus C, E-mail: soeren.toft(a)bios.au.dk

Posted in Spider_of_the_Year_2017