Spider of the year 2017 – BG

Паяк на 2017 година

Орехов кръгов тъкач – Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)

Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) принадлежи към семейството на кръговите тъкачи (Araneidae). Това семейство обхваща 3,095 вида разпространени по целия свят, като 128 от тях, обитават и Европа, а 57 са намерени и в България. Родът Nuctenea е представен от два вида в (Централна)-Европа. Nuctenea umbratica е известен от цяла Европа (в България също). Във вертикално отношение, разпространението му обхваща главно низините до ниските възвишения (до около 800 метра на морското равнище), много рядко достига и до 1000 м в някои планини. Видът обитава различни хабитати. Привързан е главно към кората на дърветата, обикновено намиран по паднали дървета с обелена кора, но е намиран често и в градска среда, като, къщни стени по пукнатините, огради и стобори. В Германия го наричат цепков паяк. В някои хабитати образува многочислени популации, така че в Централна Европа и България, видът не е категоризиран като застрашен.

Nuctenea umbratica строи големи кръгови мрежи (до към 70 cm в диаметър) с ексцентрична форма, а центърът на мрежата е изместен към убежището на паяка. Паякът прекарва целия ден скрит в убежището и когато се стъмни, застава в средата на мрежата. Ореховият тъкач може да бъде намерен през цялата годна, но главно в периода от Юли до Октомври.

Половият диморфизъм е силно изразен при кръговият тъкач Nuctenea umbratica: дължината на тялото при женските е 13-16 mm, при мъжките около 7-10 mm. Тялото е широко и плоско. Окраската е червено-кафява до черно-кафява, краката са тъмно кафяви, а на гърба на коремчето има тъмно петно във формата на листо (фолиация), светло оцветено по краищата.

Nuctenea umbratica може да бъде сбъркан с някои тъмни тъкачи, като Larinioides ixobolus, но при сравнение виждаме, че този вид е метално черен и фолиацията е по светла и по добре очертана. Младите паячета на Ореховия тъкач приличат на по-малкия (дължина на тялото около 9 mm) и много по рядък Nuctenea silvicultrix. Този паяк е разпространен по на изток и се различава по по-светлите страни на тялото и по по-кръглото коремче.

Защо Nuctenea umbratica беше избран за Европейски паяк на годината?

Причините и аргументите за този избор са: (1) видът е широко разпространен, (2) въпреки относително скрития начин на живот, може лесно да бъде установен в близост до човешките жилища, (3) той е забележим и лесен за определяне вид, и (4) предизвиква публичен интерес относно непривичната среда, която обитава – кората на паднали дървета и/или стари дървета.

С избирането на Паяк на годината ние се надяваме, че освен популяризирането на по-непопулярни групи животни, но също и това, че изследователите ще получат съвременни данни за неговото разпространение. Така че, радвайте се на Паяка на годината и ни помагайте с вашите наблюдения и/или снимки на този вид.

Европейският паяк на годината е избран от 81 арахнолози от 26 Европейски страни. Координатор е Природонаучният Музей на Виена съвместно с Арахнологичното дружество (AraGes) и Европейското Общество по Арахнология (ESA).

Christoph Hörweg & Christo Deltshev

Контакти за България

Д-р Христо Делчев, Национален природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000 София, E-mail: deltshev(a)gmail.com

Posted in Spider_of_the_Year_2017